SWOT analýza

SWOT je analýza silných a slabých stránok podniku, ale aj produktu, či služby. Je zložená zo štyroch častí, Silné stránky (Strengths), Slabé stránky (Weaknesses), Príležitosti (Opportunities) a Ohrozenia (Threats). Pozor, SWAT analýza nie je stratégiou, ale slúži na jej správne zadefinovanie.