Bounce rate

Bounce rate, čiže miera okamžitých odchodov je jednou z najdôležiteších metrík, ktoré sa sledujú pri webstránkach. Udáva sa v percentách a vyjadruje aké percento návštevníkov opustilo stránku bez vykonania ďalšej akcie. Ak je toto percento príliš vysoké, znamená to, že návštevník stránky na nej nenašiel to čo hľadal, alebo ho daná stránka neoslovila.
Brand, Branding - Brand znamená v angličtine Značka, resp. obchodná značka. Je to výraz, znak, symbol, dizajn, alebo ich kombinácia, ktoré majú za úlohu identifikovať tovar, alebo služby predávajúceho od konkurentov. Brandingom myslíme fyzickú propagáciu samotného loga firmy, či jej mena, prostredníctvom rôznych médií a či predmetov. Vďaka brandingu sa značka dostáva do hlbšieho povedomia v cieľovej skupine.