Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Pre predaj tovaru a služieb spoločnosti Sketch s.r.o., Bratislava

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto všeobecné obchodné podmienky vydané v súlade s dotknutými ustanoveniami zákona FZ ČSFR č. 511/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej aj ako „PODMIENKY“) zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou Sketch s. r. o., sídlo: Ružomberská 6, Bratislava, IČO: 54 087 988, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 156981/B, ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom (fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť alebo orgán subjektom verejného práva, ak sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky, uvedeným a podpísaným na tlačive predávajúceho „kúpna zmluva" (ďalej ako „kúpna zmluva“). Tieto PODMIENKY sa nevzťahujú pre obchodných partnerov predávajúceho, s ktorými uzatvoril predávajúci ročnú rámcovú zmluvu.

1.2 PODMIENKY sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a vystavením a podpísaním kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito podmienkami.

 1. PREDMET PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je dodávka reklamných predmetov (ďalej ako „tovar") bez potlače alebo s potlačou, objednaných kupujúcim v kúpnej zmluve v jej platnom znení.

 1. KÚPNA CENA TOVARU A SLUŽIEB

3.1 Cena uvedená pri každom tovare bez ohľadu na to, či je bez potlače alebo s potlačou a v cenníku potlače nezahŕňa DPH a pokiaľ nie je písomne dohodnutá iná cena alebo pokiaľ nie je v priebehu kalendárneho roka upravená samostatne vydaným cenníkom, predstavuje platnú kúpnu cenu tovaru a platnú kúpnu cenu potlače pre vyhotovenie záväzného návrhu kúpnej zmluvy v daný deň. V prípade vydania cenníka ku katalógu sa potom kúpna cena tovaru a potlače riadi cenami a podmienkami podľa cenníka platného ku dňu vyhotovenia záväzného návrhu kúpnej zmluvy.

3.2 Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru podľa požiadaviek kupujúceho.

3.3 Cena tovaru nezahŕňa náklady na balenie tovaru a dopravu tovaru, ktoré sú účtované samostatne (ceny balného a dopravy sú účtované podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Slovenská pošta, a.s. (https://www.posta.sk/sluzby/balik ) alebo kuriérskej spoločnosti napr. UPS (https://www.ups.com/sk/sk/shipping/zones-and-rates.page?)) a iné doručovateľské spoločnosti (autodopravcovia), ktorých služby sprostredkúva predávajúci.

3.4 Cena tovaru, pre ktorého funkcionalitu sú nevyhnutné batérie nezahŕňa cenu batérií (pokiaľ v katalógu nie je uvedené inak).

3.5 K cene potlače sa pripočítavajú položky nad rámec základnej ceny uvedené v platnom cenníku potlače pre dané úkony a technológie.

3.6 Cena tovaru je navýšená o tzv. manipulačný poplatok 20,00 € pri objednávkach do hodnoty 100,00 € (sumy sú uvádzané bez DPH).

3.7 Predávajúci poskytuje, v rámci jednotlivých objednávok - kúpnych zmlúv, tieto zľavy:

a.) množstevná zľava  z ceny tovaru bez DPH:

Výška objednávky Darček pre Vás osobne alebo zľava pre Vašu firmu
0 - 300 € 0 € 0%
300 - 700 € 20 € 2%
700 - 1 000 € 40 € 3%
1 000 - 1 500 € 60 € 4%
1 500 - 2 500 € 100 € 5%
2 500 - 3 500 € 180 € 6%
3 500 - 5 000 € 280 € 7%
5 000 - 6 500 € 400 €

8%

 1. DODACIA LEHOTA

4.1 Dodacia lehota, ktorá začína plynúť od splnenia poslednej podmienky nevyhnutnej pre splnenie objednávky, tak ako je uvedené v týchto podmienkach:
a)       1 - 5 týždňov pre objednávky bez tlače
b)       2 - 5 týždňov pre zákazky s tlačou

4.2 Pri objednávke s tlačou začína dodacia lehota plynúť dňom prevzatia úplných podkladov pre tlač, ak z týchto PODMIENOK nevyplýva neskoršia lehota.

4.3 Pri objednávke, pri ktorej má byť na základe požiadavky kupujúceho odsúhlasená predloha pre tlač, začína dodacia lehota plynúť dňom odsúhlasenia predlohy, ak z týchto PODMIENOK nevyplýva neskoršia lehota. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predlohu na schválenie najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a obdržania kompletných podkladov pre tlač.

4.4 Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky v dohodnutej výške na účet predávajúceho, ak z týchto PODMIENOK nevyplýva neskoršia lehota.

4.5 Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť na tzv. expresnej dodacej lehote, za ktorú sa kupujúci zaväzuje uhradiť zvýšenú kúpnu cenu stanovenú podľa PODMIENOK.

 1. DODACIE PODMIENKY

5.1 Kupujúci po dohode v objednávke zvolí niektorú z ponúkaných možností dopravy tovaru od predávajúceho na adresu určenú kupujúcim:

 1. osobné prevzatie v Bratislave
 2. autodoprava s dobierkou (123Kurier, s.r.o., Packeta Slovakia s. r. o., LS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., ...)
 3. autodoprava bez dobierky (123Kurier, s.r.o., Packeta Slovakia s. r. o., LS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., ...)
 4. spoločnosť Slovenská pošta, a.s.  s dobierkou (výlučne po odsúhlasení predávajúcim)
 5. spoločnosť Slovenská pošta, a.s. bez dobierky (výlučne po odsúhlasení predávajúcim)
 6. rozvoz ku kupujúcemu (vykonávaný predávajúcim za vopred určených cenových podmienok predávajúceho)

5.2 Miestom a časom plnenia predmetu kúpnej zmluvy je u variant:
a) ad bod 5.1 pol.  1.   PODMIENOK sídlo vzorkovne (pobočky)
b) ad bod 5.1 pol. 2. a 3. PODMIENOK miesto a čas odovzdania tovaru prvému nezávislému autodopravcovi zvolenému kupujúcim pošte v sídle predávajúceho
c) ad bod 5.1 pol. 4. a 5. PODMIENOK poštovému kuriérovi spoločnosti Slovenská pošta, a.s. v mieste sídla predávajúceho

 1. d) ad bod 5.1 pol. 6. PODMIENOK miesto odovzdania tovaru kupujúcemu, alebo ním splnomocnenej tretej osobe

5.3 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, zaväzuje sa kupujúci uhradiť náklady na dopravu:
a) ad bod 5.1 pol. 2. až 5. PODMIENOK priamo autodopravcovi
b) ad bod 5.1 pol. 6. PODMIENOK predávajúcemu, samostatná položka, ktorej zaplatenie si predávajúci uplatní na základe daňového dokladu – faktúry spolu s tovarom

5.4 Predávajúci je oprávnený plniť predmet kúpnej zmluvy aj čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné plnenie predmetu kúpnej zmluvy prijať a zaplatiť kúpnu cenu za takéto čiastkové plnenie.

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar a služby vrátane dopravného ako bolo dohodnuté, nákladov na balenie, ako prirážok za služby navyše ak boli dohodnuté a DPH.

6.2 Kúpna cena bude uhradená spôsobom na základe dohody zmluvných strán, ak  podľa týchto PODMIENOK nie je dohodnutá iná forma úhrady:
1. prvá časť kúpnej ceny vo výške 60 % ceny za tovar vrátane dohodnutých prirážok a zodpovedajúcej DPH v zákonom stanovenej výške bude splatná po potvrdení objednávky predávajúcim na základe zálohovej faktúry,

2. druhá časť kúpnej ceny vo výške 40 % ceny za tovar vrátane dohodnutých prirážok a zodpovedajúcej DPH v zákonom stanovenej výške a nákladov na dopravu vrátane DPH bude splatná :

a.) v lehote splatnosti faktúry po odovzdaní tovaru,
b.) v hotovosti pri odovzdaní tovaru
c.) dobierka (autodoprava, spoločnosť Slovenská pošta, a.s.)

6.3 Nový klient sa zaväzuje za prvé tri (3) objednávky zaplatiť 100% kúpnej ceny spôsobom podľa bodu 6.2 pol. 2 písm. b.) alebo c.) týchto PODMIENOK.

6.5 Splatnosť faktúry je do 10 dní odo dňa jej vystavenia predávajúcim, faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet predávajúceho.

6.6 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru  až dňom riadneho zaplatenia kúpnej ceny.

6.7 Kupujúci nie je oprávnený započítavať akékoľvek a žiadne pohľadávky a nároky voči predávajúcemu, ak nebude písomne dohodnuté inak.

   7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou zálohovej platby o viac ako 10 dní po lehote splatnosti, ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade hrubého porušenia kúpnej zmluvy kupujúcim alebo podľa platných právnych predpisov.

7.2 Odstúpenie musí vykonať zmluvná strana písomne a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Doručením odstúpenia do kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane, sa táto od počiatku zrušuje.

7.3 V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy (s výnimkou odstúpenia podľa bodu  8.5 PODMIENOK) sa tento zaväzuje uhradiť predávajúcemu náklady vynaložené predávajúcim na objednávku kupujúceho paušálne vyčíslené v hodnote 50% z dohodnutej kúpnej ceny dodávky, a to najneskôr do 10 dní po zrušení kúpnej zmluvy.

7.4 V prípade odstúpenia predávajúceho od kúpnej zmluvy z dôvodu hrubého porušenia tejto zmluvy kupujúcim sa tento zaväzuje vrátiť predávajúcemu všetok odobratý a pritom neuhradený tovar a ďalej uhradiť v prospech predávajúceho storno poplatok vo výške 50% kúpnej ceny tovaru.

7.5 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie, alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci, alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote požadovanej kupujúcim na trhu dostupný. Predávajúci v takomto prípade bude kupujúceho informovať formou oznámenia v dodacom liste, alebo faktúre čiastočného plnenia dodávky o náhradnom predĺženom termíne plnenia, alebo o nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu škody (okolnosti vylučujúce zodpovednosť). Súhlas s týmto náhradným termínom plnenia potvrdí kupujúci predávajúcemu písomne (aj prostredníctvom emailu) a to v lehote vyznačenej na oznámení predávajúceho. Pokiaľ kupujúci neoznámi predávajúcemu súhlas s náhradným plnením, považuje sa to za odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy a predávajúci touto už nie je viazaný, ostatné nároky zmluvných strán tým nie sú dotknuté.

   8. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

8.1 Ak dohodne kupujúci v kúpnej zmluve potlač tovaru a je mu vypracovaný grafický náhľad a kupujúci tento náhľad odsúhlasí písomnou alebo elektronickou formou, objednávka kupujúceho je záväzná a kupujúci berie na vedomie, že nie je oprávnený žiadať bezodplatnú opravu, tým nie je dotknutá zodpovednosť za vady tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci.

8.2 Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo jeho odovzdaním ním zvolenému autodopravcovi prechádza zodpovednosť za tovar, jeho stratu, poškodenie, alebo  zničenie z predávajúceho na kupujúceho.

8.3 Pre uplatnenie zodpovednosti za vady sú pre zmluvné strany záväzné ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

8.4 Zjavné vady musia byť kupujúcim písomne oznámené v súlade s náležitosťami podľa reklamačného poriadku predávajúceho a to najneskôr pri odovzdaní tovaru a vady, ktoré nie sú zjavné najneskôr do 48 mesiacov. Po márnom uplynutí uvedenej lehoty nárok zo zodpovednosti za vady kupujúceho zaniká.

8.5 Predávajúci je povinný uznané odstrániteľné vady odstrániť, poskytnutím náhradného plnenia, dobropisom, alebo iným vhodným spôsobom najneskôr do 30 dní po uplatnení reklamácie, ak bola uplatnená riadne a včas. Spôsob vybavenia reklamácie stanoví predávajúci.

8.6 Nezaplatenie ceny za dodaný tovar v lehote 30 dní po uplynutí splatnosti sa považuje za podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

   9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 V prípadoch neupravených týmito PODMIENKAMI sa tento zmluvný vzťah bude riadiť Obchodným zákonníkom a v prípade sporu bude rozhodovať miestny príslušný súd.

9.2 Upozornenie: Tovar uvedený v tomto katalógu je určený výhradne na reklamné a propagačné účely.