Štatút súťaže "Vreckové 150€ na dovolenku"

ŠTATÚT SÚŤAŽE

 

Súťaž o vreckové 150€ na dovolenku.

 

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže s názvom „Súťaž o vreckové 150€ na dovolenku.“ umiestnej na webstránke spoločnosti Sketch s.r.o., https://www.reklamnepredmetysketch.sk/sk/post/sutaz-vreckove-194 (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

 

I. VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Vyhlasovateľom súťaže je Sketch s.r.o., so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 47024071, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30841/B (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“)

 

Organizátorom súťaže je spoločnosť Sketch s.r.o., so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 47024071, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30841/B (ďalej len „organizátor súťaže“).

 

II. ÚČEL SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia produktov vyhlasovateľa súťaže.

 

III. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž bude prebiehať v období od 3.8.2018 do 15.8.2018 (ďalej len „obdobie trvania súťaže“). 

 

IV. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE

  1. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky
  2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V. tohto štatútu (ďalej len účastník súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby uvedené v článku VII. tohto štatútu.

 

V. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A PRIEBEH SÚŤAŽE

1) Vyhlásenie víťaza súťaže bude prebiehať náhodným žrebovaním spomedzi zákazníkov, ktorí v období medzi 3.8.2021 až 15.8.2021 zrealizovali a zaplatili objednávku reklamných predmetov, alebo služieb od firmy SKETCH s.r.o. v minimálnej hodnote 500€ bez DPH. 

2) Do súťaže o výhru budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky stanovené týmto štatútom. Organizátor súťaže má právo konečného posúdenia splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi

3) V súťaži o výhru bude jeden výherca, ktorý získa 150€.

  

VI. VÝHRA A JEJ ODOVZDANIE

1) Víťaz bude kontaktovaný a informovaný v priebehu týždňa nasledujúcom po ukončení súťaže. Výherca bude o spôsobe odovzdania výhry vyrozumený telefonicky, na telefónne číslo a e-mail, ktoré uvedie v objednávke. Odpoveďou výherca dáva súhlas so spracovaním osobných údajov.

2) Výherca je povinný zúčastniť sa oficiálneho odovzdania výhry, strpieť vytvorenie audio a videozáznamu z tohto odovzdávania a zúčastniť sa nahrávania propagačného videa na podporu a propagácie výhercu, ako aj vyhlasovateľa v priestoroch určených vyhlasovateľom. Takto zhotovený záznam môže byť uverejnený na stránkach vyhlasovateľa, ako aj na stránkach tretích strán pod správou vyhlasovateľa (Facebook, Youtube).  

3) V prípade, ak sa do siedmych pracovných dní od vyhlásenia víťazov nepodarí tohto výhercu kontaktovať, a to ani napriek opakovanej snahe (minimálne 3 pokusy), nárok výhercu na výhru zaniká. O naložení s výhrou , ktorá nebude z akýchkoľvek dôvodov odovzdaná výhercovi , rozhodne s konečnou platnosťou Organizátor.

 

Výherca je oprávnený najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia o výhre oznámiť Organizátorovi súťaže, že výhru neprijíma, výhra tak prepadá v prospech Organizátora.

 

Výhra bude odovzdaná najneskôr do 6 týždňov od ukončenia trvania súťaže. V prípade, že výhru nebude možné z akéhokoľvek dôvodu prebrať výhercom, nárok na výhru zaniká.

 

Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok, a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote, alebo vo väčšom množstve. Účastníci taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za inú výhru ani požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra uvedená v odseku článku V. ods. 1

 

VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

 

Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia paragrafu 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti v súťaži vylúčení.

 

Ak sa preukáže, že výherca je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže, alebo zamestnancom organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

 

 

V Bratislave dňa 3.8.2020