Štatút súťaží na facebooku

Štatút súťaží na Facebook stránke SKETCH, s.r.o.

PREAMBULA

Tento štatút ustanovuje pravidlá súťaže na Facebook stránke https://www.facebook.com/reklamnepredmetysketch/ (ďalej len „súťaž“) a spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom statuse vyhlasujúcom súťaž (ďalej len „súťažný status“) upravuje podrobne pravidlá súťaže.

 

 

I

Definícia pojmov

1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť SKETCH, s.r.o., so sídlom GTomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 47024071, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 87168/B (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).

2) Súťažou sa rozumie akýkoľvek príspevok, v ktorom vyhlasovateľ na svojej FB stránke SKETCH vyzve k aktivite fanúšikov a návštevníkov stránky a jeden alebo viacerí získajú vopred stanovenú výhru, buď splnením súťažnej aktivity alebo náhodným žrebovaním, v súlade s týmto štatútom a s pravidlami danej konkrétnej súťaže oznámenými priamo v súťažnom statuse.

3) Aktivitou sa rozumie vpísanie komentára s odpoveďou na súťažnú otázku, prípadne zaslanie fotografie alebo akékoľvek iné súťažné aktivity, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4) Náhodným žrebovaním sa rozumie zadanie všetkých účastníkov do softvéru, ktorý je naprogramovaný tak, aby náhodne vybral jedného víťaza zo zadaných účastníkov súťaže. Tento softvér vždy pre dané náhodné žrebovanie určí vyhlasovateľ súťaže. V prípade malého počtu účastníkov súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo zmeniť spôsob žrebovania, napríklad ťahaním lístkov s menami. Podľa pravidiel konkrétnej súťaže môže byť víťaz určený konateľom firmy SKETCH.

 

II

Účel a trvanie súťaže

1) Cieľom súťaže je propagácia služieb vyhlasovateľa súťaže.

2) Súťaž je vždy oznámená spolu s dobou jej konania v texte súťažného statusu na Facebook stránke firmy SKETCH.

 

III

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1) Súťaž je dostupná prostredníctvom Facebook stránky firmy SKETCH avšak len prostredníctvom pripojenia sa k tejto stránke na území Slovenskej republiky.

2) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a ktorá zároveň splní podmienky účasti v súťaži podľa tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“), s výnimkou osôb, ktoré sú u vyhlasovateľa súťaže v pracovnom pomere alebo sú jeho zmluvnými partnermi.

 

IV

Priebeh súťaže

1) Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledovnými spôsobmi:

  1. a) uvedením odpovede v komentári pod súťažný status,
  2. b) vložením fotografie pod súťažný status,
  3. c) iným spôsobom, ktorý je v súlade s právnym poriadkom SR a ktorý vyhlasovateľ súťaže jasne a zrozumiteľne uvedie v súťažnom statuse.

2) Konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom statuse.

3) Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zúčastniť len jeden krát.

4) Každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom statuse bude zaradený do žrebovania.

5) Počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude určený alebo vyžrebovaný vyhlasovateľom súťaže, bude určený v príslušnom súťažnom statuse, pričom však spravidla výherca je len jeden, len výnimočne vyhlasovateľ súťaže určí viac výhercov. Ak nie je počet výhercov v súťažnom statuse uvedený, je výherca len jeden.

 

V

Odovzdanie výhry

1) Predmet výhry konkrétnej súťaže je vždy uvedený v konkrétnom súťažnom statuse, pričom vyhlasovateľ spravidla určí k výhre niektorú zo svojich služieb alebo produktov, ktoré poskytuje.

2) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 24 hodín od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa súťaže pod daný súťažný status spolu s výzvou, aby kontaktoval vyhlasovateľa súťaže. V prípade, ak výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia, spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu, nebude vyhlasovateľa súťaže kontaktovať, alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže alebo výhru nikomu neudeliť. Ak je potrebné pre zapojenie do súťaže zaslanie emailu, účastník bude kontaktovaný na elektronickú adresu, ktorú uviedol ako kontaktnú. 

3) O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný vyhlasovateľom súťaže.

4) Organizátor súťaže zašle alebo poskytne výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje. Organizátor zasiela výhry hmotného charakteru poštou, alebo ak si to vyžaduje druh súťaže, v priestoroch firmy SKETCH na adrese prevádzky firmy SKETCH. Nehmotné výhry v podobe služieb alebo produktov vyhlasovateľa súťaže odovzdá formou inštrukcií v online prostredí.

5) Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra ostáva v dispozícii vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže. Ak výherca služieb alebo produktov vyhlasovateľa súťaže tieto nevyužije do 30 dní od výhry, pričom nepožiada o predĺženie tejto 30 dňovej lehoty, výhra ostáva v dispozícii vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

6) Účastník súťaže nemá žiadny právny nárok na výhru a výhru nie je možné vymáhať žiadnym spôsobom vrátane vymáhania súdnou cestou. Každý účastník súťaže berie na vedomie, že nemôže žiadať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Každý účastník súťaže berie takisto na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť v akejkoľvek mene, a to ani v elektronickej alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v konkrétnom súťažnom statuse.

7) Pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny je vyhlasovateľ súťaže povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady vyhlasovateľa súťaže, ak o to výherca požiada. Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená. Výherca je plne zodpovedný za splnenie všetkých daňových, odvodových či iných povinností, ktoré by mu v súvislosti s výhrou mohli vzniknúť.

 

VI

Ochrana osobných údajov

1) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval tieto osobné údaje účastníka súťaže:

  1. a) meno,
  2. b) priezvisko,
  3. c) prezývka pod akou účastník súťaže vystupuje na stránke Facebook

a to tak, že ich zverejnení na Facebook stránke firmy SKETCH za účelom vyhodnotenia súťaže. Doba trvania súhlasu je od doby publikovania týchto údajov na Facebook stránke firmy SKETCH  účastníkom súťaže po dobu skončenia súťaže vrátane jej vyhodnotenia, najdlhšie po dobu prevzatia výhry. Osobné údaje nebudú ukladané a spracúvané po skončení konkrétnej súťaže, zostanú však zverejnené na Facebook stránke firmy SKETCH, tak ako ich tam zverejnil samotný účastník súťaže.

2) V prípade výhercu hmotnej výhry zasielanej poštou vyhlasovateľ súťaže spracuje jeho osobný údaj: poštová adresa za účelom zaslania výhry, pričom tento osobný údaj bude po doručení výhry výhercovi ďalej spracovávaný vyhlasovateľom súťaže na účely marketingu. Tento účel spracovania údajov je výherca oprávnený požadovať zrušiť a vyhlasovateľ je povinný tieto údaje bezodkladne zlikvidovať.

3) Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že poskytované údaje sú správne a aktuálne, a sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona.

4) Podľa ustanovenia § 28 zákona má účastník súťaže právo najmä na:

  1. a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
  2. b) právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracovania,
  3. c) právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania.

5) Účastník súťaže berie na vedomie, že údaje uvedené v ods. 1 tohto článku poskytuje vyhlasovateľovi súťaže, nie spoločnosti Facebook.

 

VII

Záverečné ustanovenia

1) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek ukončiť, pozastaviť, zrušiť alebo odvolať, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke firmy SKETCH alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady a to vtedy, ak má vyhlasovateľ súťaže dôvodné podozrenie z podvodu alebo chyby týkajúcej sa usporiadania alebo priebehu súťaže.

2) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo znemožniť účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi, a to kedykoľvek počas jej trvania, aj po vyhlásení výsledkov, ak bola výhra dosiahnutá účastníkom súťaže v rozpore s dobrými mravmi.

3) Ak výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uvedie nesprávnu adresu, na ktorú mu má byť zaslaná výhra, ak išlo o výhru hmotnú, alebo nesprávnu emailovú adresu, ak ide o výhru nehmotného charakteru a z tohto dôvodu výhra nie je odovzdaná resp. doručená, výherca nemá nárok na náhradné doručenie či odovzdanie, ak sa s vyhlasovateľom súťaže nedohodne inak. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nijakým spôsobom nezodpovedajú ani za akékoľvek dôvody, ktoré vyhlasovateľ súťaže nemohol ovplyvniť v prospech výhercu a pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená. V takom prípade výherca taktiež nemá nárok na náhradné doručenie či odovzdanie, ak sa s vyhlasovateľom súťaže nedohodne inak.

3) Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im priamo alebo nepriamo vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

4) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže.

5) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť tento štatút kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, je však povinný zmenený štatút bezodkladne zverejniť na webovej stránke reklamnepredmetysketch.sk.

6) Tento štatút je zverejnený na webovej stránke www.reklamnepredmetysketch.sk/sk/statut-sutazii a je na uvedenej stránke dostupný aj prostredníctvom FB stránky firmy SKETCH.

7) Súťaž nie je organizovaná, sponzorovaná, schválená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Každý účastník súťaže súhlasí s tým, že spoločnosť Facebook voči nim nemá žiadne záväzky.

 

V Bratislave dňa 8.7.2020