Stiahnite si kalendáriá

Vaše kalendáriá sú pripravené na stiahnutie.

 

 

 

*ODMIETNUTIE ZÁRUK A ZODPOVEDNOSTI
Stiahnutím a použitím našich kalendárií potvrdzujete a vyjadrujete svoj súhlas s tým, že:

Napriek tomu, že našou snahou je dodať kalendáriá so správnymi údajmi, nezaručujeme presnosť, efektívnosť ani vhodnosť kalendárií. Stiahnutím kalendárií preberáte plnú zodpovednosť a riziko plynúce z používania týchto kalendárií. Kalendáriá môžu obsahovať technické nepresnosti, alebo typografické chyby. Spoločnosť Sketch s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať doplnenie, vyradenie, alebo úpravy kalendárií a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Sketch s.r.o. nedáva prehlásenia, ani záruky žiadneho druhu, ani povahy, ohľadom kalendárií, ktoré poskytuje k stiahnutiu. Spoločnosť Sketch s.r.o. týmto odmieta akúkoľvek zodpovednosť a záruky, výslovné aj predpokladané, vyplývajúce zo zákona, zmluvy, či na inom podklade, vrátane akýchkoľvek záruk ku kalendáriám. Spoločnosť Sketch s.r.o. v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za žiadne škody, bez ohľadu na ich druh, alebo povahu, vrátane priamych, nepriamych, osobitných (vrátane ušlého zisku), následných, alebo vedľajších škôd, ktoré vzniknú v dôsledku existencie, alebo používania kalendárií na stiahnutie od firmy Sketch s.r.o.