Nezoder sa v práci! Zaplatíme ti dovolenku

  

Každý človek si zaslúži oddych. Preto sme pre Vás pripravili špeciálnu súťaž o dovolenku za 1.500€. Nezoderte sa v práci a vychutnajte si dni oddychu a pokoja. My to zaplatíme! 

 

Do žrebovania bude zaradený každý, kto u nás do 31.12.2018 nakúpi aspoň za 1.500€ bez DPH. Súťaž plati pre všetky reklamné predmety a služby zakúpené na stránke www.sketchdarcek.sk alebo www.reklamnepredmetysketch.sk. A ešte jedna maličkosť: Do žrebovania budú zaradené iba objednávky, ktoré budú mať uhradené faktúry v lehote splatnosti!

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE

 

Súťaž o preplatenie dovolenky alebo časti dovolenky v hodnote 1.500 eur s DPH

 

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže s názvom „Súťaž o cenu v hodnote 1.500 eur s DPH“ umiestnej na webstránke spoločnosti Sketch, s.r.o., www.reklamnepredmetysketch.sk/sutaz (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

 

I. VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

 

Vyhlasovateľom súťaže je Sketch, s.r.o., so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 35877529, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30841/B (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“)

 

Organizátorom súťaže je spoločnosť Sketch, s.r.o., so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 35877529, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30841/B (ďalej len „organizátor súťaže“).

 

II. ÚČEL SÚŤAŽE

  

Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia produktov vyhlasovateľa súťaže.

 

III. TRVANIE SÚŤAŽE

  

Súťaž bude prebiehať v období od 07.10.2018 do 31.12.2018 ( ďalej len „obdobie trvania súťaže“) s následným vyhlásením a zverejnením výhercov a odovzdaním cien.

 

IV. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE

   1. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky

   2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V. tohto štatútu (ďalej len účastník súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby uvedené v článku VII ods. 1 tohto štatútu.

   

  V. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A PRIEBEH SÚŤAŽE

    

  Do súťaže o výhru bude zaradený každý súťažiaci, ktorý si počas doby trvania súťaže a v mieste konania súťaže zakúpi tovar a/alebo službu na stranke www.sketchdarcek.sk alebo www.reklamnepredmetysketch.sk v hodnote minimálne 1.500€ bez DPH.

    

  Súťažným produktom sa na účely tejto súťaže a jej pravidiel rozumie:

  všetky reklamné predmety a služby zakúpené na stránke www.sketchdarcek.sk alebo www.reklamnepredmetysketch.sk.

    

  Do žrebovania budú zaradené iba objednávky, ktoré budú mať uhradené faktúry v lehote splatnosti.

   

  Do súťaže o výhru budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky stanovené týmto štatútom. Organizátor súťaže má právo konečného posúdenia splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi

    

  5) Vyhlasovateľ neobmedzuje výhercu vo výbere dovolenky na tour operátora, destináciu, termín a obstarávaciu cenu zájazdu. Preplatená mu bude fixná čiastka 1500 eur s DPH.

   

  5) Výherca je povinný po skončení dovolenky, najneskôr však do 31.8.2019 poslať minimálne 3 fotografie z dovolenky, inak je povinný vrátiť výhru Organizátorovi. Vyhlasovateľ má právo použiť tieto fotky v akejkoľvek printovej alebo online komunikácii.

    

  6) V súťaži o výhru budú výhercovia určení na základe zlosovania čísiel objednávok, ktoré spĺňajú štatút súťaže.

    

  VI. VÝHRA A JEJ ODOVZDANIE

    

  1)Výhercovia budú o spôsobe odovzdania výhry vyrozumení telefonicky ale aj písomne na telefónne číslo a e-mail , ktoré uvedú v objednávke, kde svojim podpisom dajú súhlas so spracovaním osobných údajov.

    

  V prípade, ak sa do siedmych pracovných dní od zlosovania nepodarí , prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré boli zaslané a doručené do spoločnosti Sketch, s.r.o., tohto výhercu kontaktovať, a to ani napriek opakovanej snahe (minimálne 3 pokusy), nárok výhercu na výhru zaniká. O naložení s výhrou , ktorá nebude z akýchkoľvek dôvodov odovzdaná výhercovi , rozhodne s konečnou platnosťou Organizátor.

    

  výherca je oprávnený najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia o výhre oznámiť Organizátorovi súťaže , že výhru neprijíma, výhra tak prepadá v prospech Organizátora.

    

  Výhra bude odovzdaná najneskôr do 6 týždňov od ukončenia trvania súťaže. V prípade, že výhru nebude možné z akéhokoľvek dovodu doručiť, nárok na výhru zaniká.

    

  Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok, a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Na základe udeleného súhlasu na stránke www.sketch.sk účastníci súťaže berú na vedomie , že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci taktiež berú na vedomie , že výhru nie je možné vymeniť za inú výhru ani požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra uvedená v odseku článku V. ods. 1

   

  VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

    

  Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže , organizátora súťaže , ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia paragrafu 116 Občianskeho zákonníka , sú z účasti v súťaži vylúčení.

    

  Ak sa preukáže, že výherca je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom organizátora súťaže alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.