Nedři se v práci! Zaplatíme ti dovolenou.

  

Každý člověk si zaslouží oddych. Proto jsme pro Vás připravili speciální soutěž o dovolenou za 1.500€. Nedřete se v práci a vychutnejte si dni oddychu a klidu. My to zaplatíme!

 

Do losování bude zařazen každý, kdo u nás do 31. 12. 2018 nakoupí aspoň za 1.500€ bez DPH. Soutěž platí pro všechny reklamní předměty a služby zakoupené na stránce www.sketchdarcek.sk anebo www.reklamnepredmetysketch.sk. A ještě jedna maličkost: Do losování budou zařazeny pouze objednávky, které budou mít uhrazené faktury ve lhůtě splatnosti!

 

STATUT SOUTĚŽE

 

Soutěž o proplacení dovolené anebo části dovolené v hodnotě 1.500 eur s DPH

 

Účelem tohoto statutu je upravit pravidla soutěže s názvem „Soutěž o cenu v hodnotě 1.500 eur s DPH“ umístěné na webové stránce společnosti Sketch, s.r.o., www.reklamnepredmetysketch.sk/cs/nedri-se-v-praci-zaplatime-ti-dovolenou (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže tak, aby byla přesně a srozumitelně určeny podmínky soutěže.

 

I. VYHLASOVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

 

Vyhlašovatelem soutěže je Sketch, s.r.o., se sídlem Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 35877529, zapsána v Obchodním registru vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 30841/B (dále jen „vyhlašovatel soutěže“)

 

Organizátorem soutěže je společnost Sketch, s.r.o., se sídlem Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 35877529, zapsána v Obchodním registru vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 30841/B (dále jen „organizátor soutěže“).

 

II. ÚČEL SOUTĚŽE

  

Cílem soutěže je reklama, podpora a propagace produktů vyhlašovatele soutěže.

 

III. TRVÁNÍ SOUTĚŽE

  

Soutěž bude probíhat v období od 07. 10. 2018 do 31. 12. 2018 (dále jen „období trvání soutěže“) s následným vyhlášením a zveřejněním výherců a odevzdáním cen.

 

IV. OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZÚČASTNIT SE SOUTĚŽE

   1. Soutěž se uskutečňuje na území Slovenské republiky

   2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území Slovenské republiky, která dovršila věk 18 let, a která splní podmínky účasti v soutěži dle článku V. tohoto statutu (dále jen účastník soutěže“). Soutěže se nemůžou zúčastnit osoby uvedené v článku VII odst. 1 tohoto statutu.

   

  V. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI A PRŮBĚH SOUTĚŽE

    

  Do soutěže o výhru bude zařazen každý soutěžící, který si v době doby trvání soutěže a v místě konání soutěže zakoupí zboží a/anebo službu na stránce www.sketchdarcek.sk anebo www.reklamnepredmetysketch.sk v hodnotě minimálně 1.500€ bez DPH.

    

  Soutěžním produktem se na účely této soutěže a její pravidel rozumí:

  všechny reklamní předměty a služby zakoupeny na stránce www.sketchdarcek.sk anebo www.reklamnepredmetysketch.sk.

    

  Do losování budou zařazeny pouze objednávky, které budou mít uhrazené faktury v lhůtě splatnosti.

   

  Do soutěže o výhru budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní podmínky stanoveny tímto statutem. Organizátor soutěže má právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

    

  5) Vyhlašovatel neomezuje výherce ve výběru dovolené na tour operátora, destinaci, termín a obstarávací cenu zájezdu. Proplacená mu bude fixní částka 1500 eur s DPH.

   

  5) Výherce je povinen po skončení dovolené, nejpozději do 31. 8. 2019 poslat minimálně 3 fotografie z dovolené, jinak je povinen vrátit výhru Organizátorovi. Vyhlašovatel má právo použít tyto fotky v jakékoliv tištěné nebo online komunikaci.

    

  6) V soutěži o výhru budou výhercové určeni na základě losování čísel objednávek, které splňují statut soutěže.

    

  VI. VÝHRA A JEJÍ ODEVZDÁNÍ

    

  1) Výhercové budou o způsobu odevzdání výhry vyrozumění telefonicky, ale aj také písemně na telefonní číslo a e-mail, které uvedou v objednávce, kde svým podpisem dají souhlas se zpracováním osobních údajů.

    

  V případě, že se do sedmi pracovních dnů od losování nepodaří, prostřednictvím kontaktních údajů, které byli zaslány a doručeny do společnosti Sketch, s.r.o., tohoto výherce kontaktovat, a to ani při opakované snaze (minimálně 3 pokusy), nárok výherce na výhru zaniká. O naložení s výhrou, která nebude z jakýchkoliv důvodů odevzdána výherci, rozhodne s konečnou platností Organizátor.

    

  Výherce je oprávněn nejpozději do tří pracovních dnů od oznámení o výhře oznámit Organizátorovi soutěže, že výhru nepřijímá, výhra tak propadá v prospěch Organizátora.

    

  Výhra bude odevzdána nejpozději do 6 týdnů od ukončení trvání soutěže. V případě, že výhru nebude možné z jakéhokoliv důvodu doručit, nárok na výhru zaniká.

    

  Na výhru nemá účastník soutěže právní nárok, a nelze vymáhat ji soudní cestou. Výsledky soutěže jsou konečné. Na základě uděleného souhlasu na stránce www.sketch.sk účastníci soutěže berou na vědomí, že nemohou požadovat výhru ve vyšší hodnotě anebo ve větším množství. Účastníci taktéž berou na vědomí, že výhru nelze vyměnit za jinou výhru ani požadovat vydání jiné výhry, než výhra uvedená v odseku článku V. odst. 1

   

  VII. OSOBITNÉ USTANOVENÍ

    

  Zaměstnanci vyhlašovatele soutěže, organizátora soutěže, jakož i osoby jim blízké ve smyslu ustanovení paragrafu 116 Občanského zákona, jsou z účasti v soutěži vyloučeni.

    

  Pokud se ukáže, že výherce je zaměstnancem vyhlašovatele soutěže anebo zaměstnancem organizátora soutěže anebo osobou jim blízkou, tak nárok této osoby na výhru nevzniká, výhra se neodevzdá a propadá v prospěch vyhlašovatele soutěže.